วัดมหาวัน

อยู่ที่ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๕๐๐ เมตร เลียบไปตามคูเมืองเก่า สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาขึ้นเมื่อครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญไชยในราว พ.ศ. ๑๒๐๐ มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาดำ ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแบบพิมพ์ในการจำลองทำพระเครื่อง คือ พระรอดมหาวัน

Photo gallery