ที่พักในจังหวัดลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง (Amphoe Muang Lampang)
• ข้าวหอม เรซิเดนซ์ ๔๓ ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง โทร.๐ ๕๔๒๒ ๑๙๘๘, ๐๘ ๖๓๐๔๒๗๔๙ www.kawhom-residence.com จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
• เขลางค์นคร ๑๘ ถนนสวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๑๑๐๑ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๓๑๐ – ๕๗๐ บาท
• คิม ๑๖๘ ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก ข้างวัดสวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๕๘๘ , ๐ ๕๔๒๑ ๗๗๒๑ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๖๙๒๙ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๗๐-๔๒๐ บาท
• คิมซิตี้ ๒๗๔/๑ ถนนฉัตรไชย โทร. ๐๕๔๓๑ ๐๐๓๑ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๖๖๓๕ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
• เจ.บี.ปาร์ค ๒๘๕ หมู่ ๑๔ ตำบลพิชัย ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๙ โทร.๐ ๕๔๓๓ ๔๗๙๕ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๒๒๗๑ บ้านเล็ก ๑๐ หลัง บ้านใหญ่ ๔ หลัง เรือนแถว ๒๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท
• โชคทวี แมนชั่น ๕๓๙ ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก (ทางเข้าอยู่ข้างโรงเรียนเทศบาล ๔ ลำปาง) โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๒๕๔๘ , ๐ ๕๔๓๒ ๒๖๕๒, ๐๘ ๑๓๘๗ ๕๐๙๖ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
• บ้านคุณแม่ ๓๓๖ ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๘๒๒๙, ๐ ๕๔๒๒ ๗๑๐๑, ๐๘ ๗๕๕๕ ๓๙๘๙, ๐๘ ๖๙๙๓ ๓๕๒๙ www.baankhunmaelampang.blogspot.com จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
• บ้านสวนอินทนิล ๔๑๗ ถนนลำปาง-เมืองปาน ตำบลบ่อแฮ้ว โทร.๐๘ ๐๑๒๓ ๓๗๐๕ www.intaninresort.com ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
• บ้านหลังสวน ๗๒๕ หมู่ ๕ ถนนเชียงใหม่-อินทร์บุรี ตำบลชมพู โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐ ๕๔๒๔ ๑๓๓๔
• บ้าน อคัมญ์ญ์สิริ ๕๔/๑ ถนนป่าไม้เขต ตำบลเวียงเหนือ โทร.๐ ๕๔๒๒ ๘๗๙๑, ๐๘ ๑๘๘๓ ๗๙๘๙ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๙๐ บาท
• บุษย์น้ำทอง ๑๕๗/๑๕๗/๑-๔ ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู โทร.๐ ๕๔๓ ๕๒๗๑๔-๕ ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐
• พิณ ๘ ถนนสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๕๐๙ , ๐ ๕๔๓๒ ๒๒๘๓-๔, ๐ ๕๔๒๒ ๒๘๘๔ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๒๒๘๖ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๕๐๐๐ บาท
• แม่ต๋า การ์เดน ฮิลล์ รีสอร์ท ลำปาง ๑๔๑ หมู่ ๖ ตำบลบ้านเอื้อม โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๘๒๕, ๐ ๘๔๓๗ ๔๗๕๗๕, จำวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท
• ร่มศรีทอง ๑๔๒ ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๒๐๓๒ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๒๐๓๓ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท
• ริเวอร์ไซด์ เกสต์เฮ้าส์ ๒๘๖ ถนนตลาดเก่า โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๐๐๕ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๒๓๔๒ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๔๐๐ – ๘๐๐ บาท
• รีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง ๒๗๙/๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง (เยื้องทีวีช่อง ๑๑ เดิม) โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๓๓๘๘, ๐ ๕๔๓๒ ๒๗๑๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๓๓๙๓ www.regentlampang.com จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ – ๘๕๐ บาท
• ลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ ๓๓๐ หมู่ ๑๑ หมู่บ้านลำปางกลาง ตำบลชมพู โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๖๖๔๐-๑, ๐ ๕๔๒๐ ๙๗๗๗-๙, ๐ ๒๕๒๔ ๔๑๓๓-๕ กรุงเทพฯ โทรสาร ๐ ๕๔๒๕ ๐๐๕๒ www.lampangriverlodge.com. จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๓,๙๐๐-๔,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท
• ลำปางเวียงทอง ๑๓๘/๑๐๙ ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๘๐๑-๒, ๐ ๕๔๒๒ ๔๑๒๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๕๘๐๓ www.lampangwiengthonghotel.com จำนวน ๒๓๕ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๓,๒๐๐ บาท
• เวียงลคอร ๑๓๘/๓๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๔๗๐-๑ โทรสาร ๐ ๕๔๓๑ ๖๔๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๔๕๘๑-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๘๕๖๕ www.wienglakor.com จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๓,๕๐๐ บาท
• ศรีสง่า ๒๑๓-๒๑๕/๑-๕ ถนนบุญวาทย์ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๗๐ , ๐ ๕๔๒๑ ๗๘๑๑ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๘๐ บาท
• สมนึก แมนชั่น ๑๑๑ ซอยศีลกุศล ถนนรอบเวียง โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๓๓๑๗-๒๖ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๔๓๖๓ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
• สากล ๑๓๙/๙-๑๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลสบตุ๋ย โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๕๗๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท
• อรุณศักดิ์ ๙๐/๙ ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๓๔๔ ,๐ ๕๔๒๑ ๗๕๓๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๙๐-๓๕๐ บาท
• เอเชียลำปาง ๒๒๙ ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๘๔๔-๗ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๔๔๓๖ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๕๐ บาท
• เอ็มอาร์พาเลซ ๕/๒ ถนนมนตรี โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๙๑๒ ,๐ ๕๔๒๒ ๕๓๕๗ โทรสาร ๐ ๕๔๓๑ ๙๐๔๖ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๕๐ บาท
• บีทู ลำปาง ๑๕/๑ ถนนสุขสวัสดิ์๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง โทร.๐ ๕๔๒๒ ๔๔๐๐ www.บีทู.com จำนวน ๖๑ ห้อง ราคา ๕๕๐ – ๑,๒๐๐ บาท
• เอื้องคำ รีสอร์ท ๔๙, ๕๑ ถนนวังเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง โทร.๐ ๕๔๒๒ ๑๓๐๕-๖www.auangkhamlampang.com จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐–๑,๔๐๐ บาท
• อาลัมภางค์ ๒๗๘ ถนนตลาดเก่า ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๒๗๘ www.r-lampang.com จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๕๕๐ – ๑,๒๐๐ บาท
• เลอเนิฟ เลิฟเน้อ นครลำปาง ๓๕๓/๔ ถ.เม็งราย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทร ๐๙ ๓๑๓๒ ๓๕๓๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา อาทิตย์-พฤหัสบดี ๖๙๐ บาท, ศุกร์-เสาร์ ๗๙๐ บาท
• ฮอปอินน์ ลำปาง Hop inn lampang ๗๙/๓๑ ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๘๙๙จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
• ลําปางกรีนการ์เด้น รีสอร์ท ๔๓๖ หมู่ ๓ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๘๙๐ บาท โทร .๐ ๕๓๒๕ ๐๔๙๙, ๐๖ ๒๓๐๙ ๘๕๖๘
• แอดโฮมบูติก ชุมชนสุขสวัสดิ์ ๑๗/๑ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เยื่องศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๕๙๐-๙๙๐ โทร. ๐๘ ๑๕๙๕ ๗๒๒๓, ๐ ๕๔๓๑ ๗๓๙๘๙
• มาชิคแอนด์ โคซี่ ๒๕๘ ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๖๒ ห้อง ราคา ๖๓๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๑๑๑๐
• เดอะโคโคนัทลำปาง ๑๒๔ ถ.พระบาท ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๗๙๐ – ๑,๑๙๐ บาท โทร. ๐๘ ๙๙๘๘ ๖๐๒๗, ๐ ๕๔๘๒ ๑๗๘๙
• เดอะเซเนอรี่ The Zenery ๑๑๐/๔ ถ.ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน ๗๒ ห้องราคา ๗๐๐ -๑,๒๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๐๖๑๓, ๐๙ ๗๙๖๙ ๓๐๕๐
• ร่มไม้กรีนพาร์ค ๓๒๕ ม.๕ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ราคา ๖๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ห้อง โทร. ๐๘ ๐๑๓๓ ๗๓๙๘, ๐ ๕๔๓๑ ๖๕๙๙
• รีสอร์ทที่ลำปาง ๒๗๔/๑ ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๙๓ ห้อง ราคา ๔๙๐-๗๙๐ บาท โทร ๐ ๕๔๐๑ ๐๔๖๙, ๐๘ ๔๖๑๑ ๔๑๗๓
• โรงแรมลำปางโฮเต็ล ๕๒ ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๒๖๐-๔๔๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๓๑๑-๒
• ฮักลำปาง ๕๗,๕๙,๖๑ ถ.ทิพวรรณ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๙๐ – ๗๙๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๙๙๙ – ๐๖ ๓๔๔๑ ๓๑๗๗
• เจมทรี บูติก ๕๗๒ ม.๑ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๘๙๙ บาท โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๑๑๘๘
• บ้านเขียง เกสท์เฮาส์ ลำปาง ๒๑/๒๒-๒๓ ถ.ตลาดเก่า,ต.หัวเวียง, อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๙๐-๗๙๐ บาท โทร ๐๘ ๖๕๐๙ ๑๓๒๗
• ทีทีแอนด์ทีเกสต์เฮาส์ ๘๒ ถ.ป่าไม้ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๓๐๓, ๐๘ ๔๖๑๗ ๘๑๘๓
• อินโดจีน ลำปาง ๑๓๙/๑๓ ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง(ใกล้หลักกิโลยักษ์ ) จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๕๘๑๘
• เดอะ คอทเทจ ลำปาง ๘๘ ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๕๕๐/๖๕๐/๑,๐๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๘๔๘๑
• บ้านคำออน ๓๔ ถ.ราษฎร์วัฒนา ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐บาท โทร. ๐๙ ๕๙๕๙ ๘๐๖๘
• โรงแรมเยลโล่ ทิค ๓๖๑/๕ ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๒๐ ห้องราคา ๕๐๐บาท โทร.๐ ๕๔๐๑ ๑๑๕๖
• ชิตากาแฟ&เกสเฮ้าส์ ๑๔๓ ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ห้องพัก ๗ ห้องราคา ๓๐๐-๗๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๐๖๗๘ ๘๘๘๕
• เดอะพริ้ง Café& Hostel อาคารฟองลี ถ.กาดกองเก่า ๒๖๒-๒๖๔ ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๔ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๓๕๘๑ ๖๙๒๑
• คาร์เพนเตอร์ลำปาง ๑๐๒ ถ.นาก่วม ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน ๕ ห้อง จันทร์-พฤหัส ๑,๓๐๐ บาท ศุกร์-อาทิตย์ ๑,๕๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๙๐๔๒ ๙๐๕๙
• ดิเอเรียแอคลำปาง ๒๓๓/๑ ม.๒ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ราคา ๕๕๐-๑,๒๐๐ บาท โทร. ๐๙ ๓๓๐๑ ๐๐๐๔ / ๐ ๕๔๘๒ ๙๖๖๖/ ๐ ๕๔๘๒ ๙๖๖๗
• บ้านเชียงราย เกสเฮาล์ ๓๓๖/๙ ถ.บ้านเชียงราย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ. ลำปาง จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๗๕๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๙๖๑, ๐๘ ๒๐๓๗ ๙๗๗๖
• โรงแรมสิริ ๖๗๔ ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๘๒๑๙ , ๐๘ ๖๖๗๗ ๐๐๖๙
• จิตราวดี โฮเทล ๑๔๐/๗ ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๒๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๒๒๘๗
• บ้านสุชาดา ลำปาง รีสอร์ท ๙๗ หมู่ ๓ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๔,๙๐๐ บาท โทร. ๐๖ ๑๔๑๐ ๔๐๔๐
• มิสหลุยส์ เกสเฮ้าท์ ๑๑๕ ถ.สำราญรมณ์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๖๙๐-๘๙๐ บาท โทร. ๐๙ ๐๙๕๙ ๔๙๙๑, ๐ ๕๔๒๒ ๘๗๘๘
• ฆเณชาโฮมลำปาง ๓๕ ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ราคา ๘๕๐-๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๕ ห้อง โทร. ๐๙ ๘๗๙๓ ๙๔๑๖
• อู่ทองการ์เดนท์ ๑๒๙ บ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๓๐ บาท โทร. ๐๘ ๙๙๒๐ ๖๐๓๕
• ลดาเฮาส์ ๖๙ ตรอกหลังวัดน้ำล้อม ถ.ทิพย์วรรณ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน ๖ห้อง ราคา ๗๐๐/๙๐๐/๑,๒๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๑๘๘๕ ๖๕๗๗
• โรงแรมซีทู เรสซิเด้นท์ ๙๑/๑ ถนนจันทร์สุรินทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๔๙๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๐๓๖, ๐๘ ๔๕๐๐ ๘๘๕๖
• โรงแรมเอบิช สาขาสนามบินลำปาง ๑๕๒/๕๖ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๗๙๔, ๐๖ ๓๒๖๕ ๔๖๒๕
• วิลล่ารัษฎานครลำปาง ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๖๙๐/๘๙๐/๑,๐๙๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๘๕๔๗, ๐๘ ๕๓๖๕ ๙๖๙๗
• โอลด์ ทาวน์ บูติก บริเวณกาดกองต้า ๗ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๗๐๑๙
• ณ บ้านแม่ รีสอร์ท ๑๓๓/๕ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง – งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๘๙๐, ๑,๐๙๐, ๑,๒๙๐, ๑,๕๙๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๘๑๕, ๐๙ ๑๙๑๘ ๘๙๒๙
• ซิตี้รัษฎา อพาร์ทเม้นท์ ๓๘ ถ.ราชบุตร ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ ราคา ๕๙๐-๙๙๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๘๒๘๒, ๐๘ ๒๑๘๑ ๗๑๘๑, ๐๘ ๑๕๓๑ ๐๔๓๗
• The SR Residence Lampang ๓๕๕/๔๕ ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๙๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๘๙๘, ๐ ๕๔๒๑ ๘๘๙๙
• โรงแรมปางสะหวันเพลส ๖๔ ถ.บ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ ราคา ๔๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๑๑๙๙
• โรงแรมพู่กันเรสซิเด้นท์ ๗๐๐ หมู่ ๔ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ ราคา ๘๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๗๑๔๕, ๐๘ ๒๗๖๖ ๐๖๙๓
• บ้านฝ้ายเกสท์เฮ้าส์ ๒๐๖/๒ ถ.ลำปาง – งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๕๐ – ๓๕๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๖๐๒, ๐ ๕๔๓๓ ๕๒๓๘
• ลำปางรีสอร์ท ซอยบ้านดงไชย ๑ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๙๐, ๗๙๐, ๘๔๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๐ ๙๖๖๖-๗
• จามเทวีโฮม ๖๗ ถ.พระเจ้าทันใจ หลังโรงเรียนอนุบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ ราคา ๕๐๐ – ๙๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๒๐๓๔ ๐๓๓๙, ๐๘ ๓๔๗๗ ๐๗๐๒
• เอ็นจอย รีสอร์ท ๙๓๓ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๗๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๑๗๘๓ ๗๗๓๕
• Mammoth Hostel ๒๑๙/๑-๓ ถ.ประสารไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๓๕๐ – ๖๐๐ บาท โทร. ๐๙ ๕๔๕๑ ๔๕๘๓
• แม่ต๋ำการ์เด้นท์ฮิลล์ ๑๔๑ บ้านแม่ต๋ำ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๘๒๕, ๐๘ ๔๓๗๔ ๗๕๗๗
• Lampang Family Guest House ๖๔ ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท โทร. ๐๙ ๔๔๑๔ ๔๖๖๕
• บ้านฟองตา ๗๑ หมู่ ๖ ต.สวนเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ๕๒๒๔๐ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๙๕๖๐ ๔๔๙๒
• Karpenter Cafe and Boutique Hotel ๑๐๒/๑ ถ.นาก่วม ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๙๐๔๒ ๙๐๕๙

อำเภอเมืองปาน (Amphoe Mueang Pan)
• บ้านพักอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน บ้านพักจำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๙๐๐-๔,๐๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๔๓๘ ๐๐๐๐ www.dnp.go.th
• แจ้ซ้อน ฮิลล์ รีสอร์ท บ้านพัก ๑๐ หลัง พักได้หลังละ ๓-๘ คน ราคา ๑,๐๐๐-๓,๒๐๐ บาท โทร.๐๘ ๑๒๘๙ ๓๕๐๓
• ไร่หญ้าแจ้ซ้อน รีสอร์ท ๒๑๒ หมู่ ๑๑ ตำบลแจ้ซ้อน โทร. ๐๘ ๔๖๑๙ ๔๕๕๒ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๓๐๔๘ www.raiyachaesonresort.com จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๐๐๐ บาท
• ฮิมดอย เมืองปาน รีสอร์ท ๑๖๖ ม.๗ บ้านสบปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน ๑๑ ห้อง ราคาห้องละ ๘๕๐ บาท โทร. ๐๘ ๘๔๔๓ ๕๒๖๖
• รีสอร์ทธารารินลำปาง ๓๕๓ หมู่ ๑๑ ถ.ทางเข้าอุทยานแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ๕๒๒๔๐ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๒๐๐ – ๒๐๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๑๙๓๕ ๕๖๖๓

ที่พักบริเวณเขื่อนกิ่วลม (Kew Lom Dam)
• แพชาวเขื่อน-กิ่วลม รีสอร์ท ติดต่อ ๑๘๗ หมู่ ๒ ตำบลพิชัย โทร. ๐๘ ๙๒๖๓ ๖๘๙๗ (หลัง ๑๘.๐๐ น.) จำนวน ๑๐ หลัง ราคาชั่วคราว ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท ถ้ามาเป็นกลุ่มตั้งแต่ ๖ คนขึ้นไป ราคา ๘๐๐ บาท (ค่าเช่าเรือ ๗๐ บาท/คน/ชั่วโมง)
• เกาะวังแก้วรีสอร์ท&แพวังแก้ว ติดต่อ ๙๑ ตรอกไฟฟ้าเก่า ถนนมนตรี รีสอร์ทอยู่ที่เขื่อนกิ่วลม โทร. ๐๘ ๙๘๕๔ ๑๒๙๓ จำนวน ๑๐ หลัง ๒๐ ห้องนอน ราคา ๖๐๐-๒,๘๐๐ บาท www.wangkaewresort.com, Email: [email protected]
• ฝ้ายคำ ห้องพักจำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท โทร. ๐๘ ๑๐๒๐ ๐๓๖๕ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๗๒๐๕

Photo gallery