เส้นทางที่ 4

เส้นทางที่สี่
Slow Life Green Chill @เมืองหละปูน

หละปูนหรือลำพูนเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เมืองเล็กๆที่น่ารัก มีวิถีวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดๆ โดยเฉพาะเขตเมืองมีวัดที่สำคัญและงดงามหลายแห่งแล้ว เริ่มจาก วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 1 ใน 8 จอมเจดีย์แห่งสยาม วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูน และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา วัดจามเทวี อันเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ หรือ กู่กุด ซึ่งเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของพระนางจามเทวี วัดมหาวัน หนึ่งในวัดสี่มุมเมืองที่มีพระรอดหลวงซึ่งเป็นแม่พิมพ์พระสกุลพระรอดลำพูนอันลือลั่น

จากเมืองเล็กๆที่น่ารักในเขตเมืองมีเสน่ห์กับทริปนั่งรถรางเที่ยวลำพูน ค่าบริการคนละ 50 บาท ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง มีบริการวันละ 2 รอบ คือรอบเช้า 09.30 น. และรอบบ่าย 13.30 น. หากต้องการเหมารอบก็จะคิดรอบละ 1,000 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการรถรางนำเที่ยวลำพูน โทร. 053 530 757 เส้นทางท่องเที่ยวของรถรางพาไปเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวในเมืองรวม 11 จุด ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัย 1 ใน 8 จอมเจดีย์แห่งสยาม วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูน และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน อาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีชีวิต บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน เมืองที่มีความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คุ้มเจ้ายอดเรือน อาคารที่เก่าสร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่ชายาเจ้ายอดเรือน ชายาองค์สุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.2470 เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม เพื่อใช้เป็นแหล่ง ศึกษาหาความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองลำพูน อนุสาวรีย์จามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน วัดจามเทวี หรือ วัดกู่กุด วัดเก่าแก่ที่สำคัญมา ตั้งแต่สมัยล้านนาไทย มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตามหลักฐานที่ได้พบศิลาจารึกเชื่อว่า พระราชโอรส ของพระนางจามเทวีคือ พระเจดีย์มหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายพระเพลิง แล้วโปรดให้สร้าง เจดีย์เหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทอง เรียกชื่อว่า สุวรรณจังโกฏิ พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ หรือพระเจดีย์จามเทวี เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบ พุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่ในซุ้มพระทั้งสี่ด้านด้านละ 15 องค์ รวม 60 องค์ วัดมหาวัน ต้นกำเนิดพระรอดลำพูน 1 ในพระเครื่องชุดเบญจภาคี ( พระสมเด็จวัดระฆัง พระรอดมหาวัน พระนางพญา พระผงสุพรรณ และพระซุ้มกอ ) เป็นพระพิมพ์ที่ถูกจัดให้อยู่สูงสุดของพระสกุลลำพูน และวัดแห่งนี้เคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย วัดพระคงฤาษี วัดต้นกำเนิดพระพิมพ์รุ่นพระคงอันลือลั่น เป็นแหล่งชุมพระฤาษีทั้ง 5 ตนผู้ร่วมสถาปนานครหริภุญไชย พระคง เป็นพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถืออีกองค์หนึ่งของเมืองลำพูน เป็น 4 วัด 4 มุมเมือง ที่มีการจุดพบพระเครื่องของเมืองลำพูน วัดสันป่ายางหลวง วัดที่สวยที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 5 ในประเทศไทย มีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือ เมื่อต้องการ สมหวังในสิ่งใด ก็มักจะมา ขอพรกันที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นทั้งโบราณสถานที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนในชุมชน ด้วยความเชื่อว่าเป็นสุสานช้างศึก – ม้าศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี วัดพระยืน เป็นวัดป่าหนึ่งในวัดสี่มุมเมืองทิศตะวันออก มีพระเจดีย์ประธานเป็นทรงปราสาทมณฑป ที่สร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมพุกาม เช่น อานันทเจดีย์ เป็นการบูรณะใหม่ในสมัยเจ้าหลวงอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน นอกจากนี้ยังมีวิหารโถงหรือศาลาเก้าห้อง ศิลาจารึก อักษรไทยหลักแรกในภาคเหนือ ซึ่งกล่าวถึงพญากือนาได้อาราธนาพระสุมนเถระจากสุโขทัยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ โดยให้พำนักที่วัดพระยืนก่อนที่จะไปจำพรรษาที่วัดสวนดอกและสร้างพระธาตุดอยสุเทพ วัดต้นแก้ว หรือ เชตวนาราม สมัยหริภุญไชยพบศิลาจารึกอักษรมอญโบราณระบุถึงชื่อของกษัตริย์ผู้มีนามว่า พญาสรรพสิทธิ์ ได้ทรงผนวชระหว่างครองราชย์และสร้างสถูป 3 องค์ในส่วนของวัดต้นแก้ว มีสิ่งที่น่าสนใจคือ พระเจดีย์ต้นก๊อ เป็นสถูปทรงกลมล้านนา พระพุทธรูปทรงเครื่องในวิหารโถง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวยอง โรงทอผ้าฝ้ายแบบโบราณ

Slow Life เที่ยวลำพูนเท่แบบมีสไตล์กับการนั่งรถรางไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองหละปูนกันแล้ว ไม่ควรพลาดที่ลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวลำไยและข้าวซอยลำไย ที่นำลำไย ผลไม้ถิ่นมาให้ความหวานแทนน้ำตาล ตามด้วยการเลือกซื้อของซื้อของฝากทั้งเสื้อผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายยกดอกหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ณ กาดขัวมุงท่าสิงห์ หรือ Chic Chill กับร้านกาแฟกิ๊บเก๋ อาทิ Temple House Lamphun / S’KOV COFFEE เซอ-โก๊ะ คอฟฟี่/ Caffeine House Lamphun/hhom cafe / ฮ่อมคาเฟ่ Cafe’ De Lamphun หรือ ณ หละปูน-Coffee&Bakery
ลำพูน สวยทุกที่เท่ห์ทุกเวลา…อย่าลืมแวะมานะคะ

Photo gallery