ที่พักในจังหวัดลำพูน

ที่พักในจังหวัดลำพูน
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อำเภอเมืองลำพูน
• คุ้มเจ้าจอมแก้ว ๔ ถนนแว่นคำ ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๐๗๐๒ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
• เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ๓๒๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลเหมืองง่า โทร. ๐ ๕๓๐๐ ๐๘๘๙ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๖๙๐-๒,๕๐๐ บาท
• เดอะรีเจนท์ ลำพูน ๑๓๘/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนสันป่าฝ้าย-บ้านธิ ตำบลบ้านกลาง โทร. ๐ ๕๓๕๕ ๒๙๑๙ โทรสาร ๐ ๕๓๕๕ ๒๙๑๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๐๐๐ บาท
• แท่นทอง ๒๑๑/๓๒-๖๕ ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๐๒๒๒, ๐ ๕๓๕๑ ๒๔๕๑ โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๐๒๑๒ www.thanthonghotel.com จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
• ธารีรัตน์ คอร์ท ๑๐๔ ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๔๓๓๘, ๐ ๕๓๕๓ ๔๖๕๓-๔ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
• บ้านลาพูน ๑๘๓/๑ ซอย ๗ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๕๔๓๓, ๐๘ ๑๕๙๕ ๖๘๘๐ โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๕๔๒๒ www.baanlapoon.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท
• บ้านสวนกนกกานต์ ๓๐๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ โทร. ๐ ๕๓๕๕ ๙๓๕๐-๒ โทรสาร ๐ ๕๓๕๕ ๙๓๕๑ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท
• พญาอิน ๓๕/๑ ถนนจิตต์วงศ์พันธุ์รังสรร บ้านช่างฆ้อง ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๗๗๗-๘ โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๑๗๐๗ www.phayainn.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๕๐๐บาท
• โรยัล ปริ๊นเซส ซิตี้ ๔๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองง่า โทร: ๐ ๕๓๕๓ ๒๕๒๐-๑, ๐ ๕๓๕๓ ๒๙๑๕ www.royalprincesscity.com จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๔๘๐-๑,๒๕๐ บาท
• ลำพูน เพลส (ตรงข้ามโรงพยาบาลลำพูน) ๒๘๓ หมู่ที่ ๖ ถนนจามเทวี ตำบลเหมืองง่า โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๔๖๘๗ โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๕๔๘๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๕๐ บาท
• ลำพูน วิล (เยื้องโรงพยาบาลลำพูน) ๒๐๔/๑๐ ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๔๘๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๔๓๕๕ www.lamphunwillhotel.com จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท
• เวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท ๑๒๖/๔๒ หมู่ที่ ๑๕ ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก โทร. ๐ ๕๓๕๙ ๗๑๘๗ โทรสาร ๐ ๕๓๕๙ ๗๑๘๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
• อีซี่ โฮเทล (๑) ๒/๗ หมู่ ๓ ตำบล เวียงยอง โทร ๐ ๕๓๕๑ ๑๕๕๘ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๕๙๐-๖๙๐ บาท
• อีซี่ โฮเทล (๒) ๒๑๓ หมู่ ๕ ตำบล เวียงยอง โทร ๐ ๕๓๐๙ ๓๓๘๘ , ๐ ๕๓๐๙ ๓๓๘๙ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๖๕๐-๙๕๐ บาท

Photo gallery