เทศกาลงานประเพณีจังหวัดลำพูน

กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว “ลำพูน เมืองหลวงแห่งล้านนา เมืองโบราณสัญจร”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัยและสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “ลำพูนเมืองหลวงแห่งล้านนา เมืองโบราณสัญจร” ทุกวัน ๆ ละ ๒ รอบ รอบแรก เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รอบสอง เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๐๗๔๗ อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท โดยกำหนดจุดพาชม ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดจามเทวี (กู่กุฏิหรือสุวรรณจังโกฏิ) วัดมหาวัน (วัดมหาวนาราม) คุ้มเจ้ายอดเรือน วัดพระคงฤๅษี วัดสันป่ายางหลวง กู่ช้าง กู่ม้า วัดพระยืน วัดต้นแก้ว

Photo gallery