february, 2021

22febAll Day24ประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ และงานกาชาดอำเภอแจ้ห่ม

more

Event Details

ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

รายละเอียดกิจกรรมประเพณี

– ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน

– ขบวนเครื่องเทิดทูนสักการะฯ และเครื่องบวงสรวง

– การแสดงฟ้อนเล็บ กลองสิ้งม่องและสะล้อซอซึง

– นิทรรศการของหน่วยงานราชการ

– การจำหน่ายสินค้า OTOP และร้านมัจฉากาชาด

ติดต่อสอบถาม

อบต.วิเชตนคร โทร. 054-369847

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทร : 054-237600

Time

february 22 (Monday) - 24 (Wednesday)

Comments are closed.

X