หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู เป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ เช่น การทอผ้าโดยใช้เอวเป็นกี่ในการทอ เป็นต้น

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ (สายลำพูน-ลี้) อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๗-๑๐๘ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร