ศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง เป็นหมู่บ้านชาวยอง ซึ่งอพยพมาตั้งบ้านเรือนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒ เดิมชื่อหมู่บ้านกอถ่อน ในอดีตเป็นที่ค้าวัวและกระบือ ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองยอง ประเทศพม่า เข้ามาตั้งบ้านเรือนเพื่อ “เก็บฮอมตอมไพร่” ในการบูรณะเมืองลำพูนหลังทำสงคราม โดยชาวยองกลุ่มนี้เป็น ชุมชนใหญ่ประกอบกับที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นที่ดอนจึงเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านดอนหลวง” ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมหัตถกรรมของดีชุมชนชาวยอง เช่น กลุ่มทอผ้าสี่ตะกอ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มเกษตรสวนลำไย และกลุ่มบาติกมัดย้อม เป็นต้น หัตถกรรมเด่น คือ การทอผ้าฝ้ายทอมือที่สืบทอดกันมาจนเป็นที่กล่าวขานของคนไทยและชาวต่างชาติ จึงได้มีการจัดงาน “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ในเดือนเมษายน ของทุกปี

สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๓๙๒, ๐๘ ๖๑๘๓ ๑๕๙๐

Photo gallery