มหกรรมผ้าทอของดีเมืองหละปูน

จัดขึ้นบริเวณสะพานขัวมุงท่าสิงห์ ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม-๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีการแสดงชุด “จตุธาราไหว้สาหรภุญชัย” การเดินแบบผ้าทอยกดอกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ การจัดนิทรรศการความเป็นมาของผ้าทอยกดอก ณ พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว การสาธิตของดีเมืองลำพูน เช่น การอิดฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอฝ้าย และการประกวดธิดาผ้าทอ ฯลฯ