ประวัติเมืองลำพูน

ลำพูน

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย”

จังหวัดลำพูน เดิมมีชื่อว่า “นครหริภุญไชย” สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๐ โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างอยู่ระหว่างแม่น้ำ ๒ สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวง เมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า “จามเทวี” มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์จนมาถึงสมัยเจ้ากาวิละ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ทำการขับไล่ผู้รุกรานจนสำเร็จ จึงได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูนแทน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้นมีเจ้าผู้ครองนครสืบเนื่องมาจนถึงสมัยของพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ จึงได้มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕

จังหวัดลำพูน มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านอยู่ ๔ สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทา และแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอป่าซาง

ระยะทางจากตัวเมืองลำพูนไปอำเภอต่าง ๆ

อำเภอบ้านธิ ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอแม่ทา ๒๕ กิโลเมตร
อำเภอทุ่งหัวช้าง ๑๐๐ กิโลเมตร
อำเภอลี้ ๑๐๖ กิโลเมตร
อำเภอบ้านโฮ่ง ๔๐ กิโลเมตร
อำเภอเวียงหนองล่อง ๔๕ กิโลเมตร
อำเภอป่าซาง ๑๑ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดลำพูนไปจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ ๒๑ กิโลเมตร
จังหวัดลำปาง ๗๑ กิโลเมตร
จังหวัดตาก ๒๔๔ กิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมืองปทุมธานี แยกซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ ๓๒ ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ ไปจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง ๖๗๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘ ชั่วโมง

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด บริการทุกวัน โดยออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ สอบถามข้อมูลได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด (กรุงเทพฯ) โทร. ๑๔๙๐, ๐ ๒๗๙๓ ๘๑๑๑ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๑๒๖๓ www.transport.co.th

รถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปจังหวัดลำพูน ทุกวัน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ และ www.railway.co.th และที่สถานีรถไฟจังหวัดลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๑๖

เครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดลำพูน สามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ สายเชียงใหม่-ลำพูน มีบริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๒๐.๓๐ น. ทุก ๓๐ นาที สอบถามข้อมูลเที่ยวบินได้ที่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ www.thaiairways.com
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. ๑๓๑๘ www.nokair.com
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)     โทร. ๑๗๗๑, ๐ ๒๒๗๐ ๖๖๙๙ www.bangkokair.com
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ www.airasia.com

Photo gallery