ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

เซรามิก (Ceramic)

อำเภอเมืองลำปาง

 • ชวาลทิพย์ แฮนด์ดี้คราฟท์ จำกัด ๘๒ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๘๖๔๓ ๐๔๑๑๘, ๐ ๘๙๑๙ ๑๑๑๑๘
 • ธนบดีอาร์ตเซรามิค ๒๔ ถนนวัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๕๘ – ๙ dhanabadee.com
 • dc จำกัด ๕๔๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๔๐๑๑ – ๒
 • มีศิลป์เซรามิค จำกัด ๔๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๑๑๐๐
 • ลำปางคูนเซรามิค จำกัด 746 หมู่ที่ 1 ถนนวิชราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๒๒๗
 • อินทรา เอาท์เลท ๓๘๒ หมู่ ๑ ถนนวชิราวุธดำเนิน (ลำปาง-เด่นชัย) กิโลเมตรที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๕๕๙๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๔๓๑ ๕๕๙๓ indraoutlet.com เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น.

อำเภอห้างฉัตร

 • กะลาดีไซน์ ๒๔๖ หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร โทร. ๐ ๘๑๐๒ ๔๖๖๘๒
 • กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ๒๕๑ ซอย ๓ บ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๔๕๔๗
 • ควอลิตี้เซรามิก จำกัด ๕๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๖๓๑๘ โทรสาร ๐ ๕๔๓๖ ๖๓๑๙ qualityceramic.com
 • ประติมา คอนเซปต์ จำกัด ๕๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๗๗๑๘, ๐๘ ๙๘๕๐ ๖๔๙๗ โทรสาร ๐ ๕๔๓๖ ๗๗๘๗

อำเภอเกาะคา

 • บี.พี.ซี. เซรามิกส์ จำกัด หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคา ๕๒๑๓๐ โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๘๓๖๒

 

ผ้าฝ้าย

 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ๓๓๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๘๙๘๕ ๒๘๘๙๕

 

แหนม กุนเชียง,หมูหยอง,หมูแผ่น

 • ตั้งเฮียงหลี ๕๗ ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๓๖๔
 • ท่งเฮงกี่ ๖๓-๖๕ ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๖๘๗
 • เล่าฮั่วกี่ ๖๑ ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๘๙
 • เล่าฮั่วกี่จั่น ๖๗ ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๗๗๑

 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

 • กลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว โทร. ๐ ๘๑๙๙ ๓๒๖๙๒ (จำหน่ายกระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด) เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
 • กลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มีสินค้าที่ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านผลิตจากกะลามะพร้าวและวัสดุธรรมชาติมาวางจำหน่าย อาทิ เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ในครัว เป็นต้น โทร. ๐ ๘๑๙๕ ๒๐๓๖๖
 • กาดทุ่งเกวียน ถนนลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอห้างฉัตร โทร. ๐ ๙๕๑๔ ๘๑๖๖๖

 

 

Photo gallery