ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน 

ตั้งอยู่อำเภอห้างฉัตร อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ เคยเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ ในขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่า หลังจากนั้นได้มีการประกาศนโยบายปิดป่า ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย รวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้าง ต่อมาในเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ ออป. ได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นมา และสามารถคว้ารางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Awards) ประเภทรางวัลดีเด่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้  

  • ชมการแสดงความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย มี ๓ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. และสำหรับวันธรรมดา มีการอาบน้ำช้างก่อนเวลาแสดง คือ เวลา ๐๙.๔๕ น. และ ๑๓.๔๕ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท ค่ารถราง ๒๕ บาท เด็ก ๕๐ บาท ค่ารถราง ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท ค่ารถราง ๒๕ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท ค่ารถราง ๑๐ บาท 
  • ขี่ช้างชมธรรมชาติ ขี่ช้างท่องไพร หรือที่เรียกว่าช้างแท็กซี่นั้นมีทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้หลายเส้นทาง สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๙๓๒๙๐ ๕๔๘๒ ๙๓๓๓  
  • โครงการโรงเรียนฝึกควาญช้าง เพื่อฝึกควาญหรือผู้ประสงค์จะเป็นควาญให้สามารถดูแลช้าง ได้อย่างถูกต้อง นับว่าเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมาก 
  • โฮมสเตย์ใกล้ชิดกับช้าง บ้านพักมีทั้งหมด ๘ หลัง ราคา ๑,๐๐๐ บาท/คน มี ๒ ห้องนอน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตระหว่างช้างกับคนเลี้ยงช้างอย่างใกล้ชิด มีการจัดแพ็กเกจ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๙,๐๐๐ บาท ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๗,๐๐๐ บาท รวมค่าอาหาร (ประกอบอาหารเองได้) สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๙๓๓๓ 
  • ชมการใช้พลังงานภายในศูนย์ ที่เป็นพลังงานทดแทนในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ มีก๊าซชีวภาพจากมูลช้างใช้ในการหุงต้มและผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
  • สวนสัตว์เปิด อยู่ภายในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์ อย่างใกล้ชิด อาทิเช่น เก้ง กวาง เนื้อทราย นกยูง 

ภายในสวนป่าฯมีป่าสนเมืองหนาวและพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ใบที่มีสีสันสวยงาม อีกทั้งไม้จำพวกตะบองเพชร ปาล์ม ตลอดจนพืชสมุนไพรต่างๆ และจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ    

สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๘๘๕ ๓๖๙๗ 

 การเดินทาง  

อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ๒๔ กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข ๑๑ (ลำปาง-ลำพูน )บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๘-๒๙ หากโดยสารรถประจำทาง ขึ้นรถที่จะไปเชียงใหม่จากสถานีขนส่งลำปาง แล้วมาลงที่หน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 

Photo gallery