ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ 

เป็นโครงการในพระราชดำริ ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ อยู่ห่างจากตัวเมือง ๓๐ กิโลเมตร มีกิจกรรมหลัก ๆ คือ 

  • การปลูกป่า การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ การเพาะปลูกกล้าไม้ และการป้องกันรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ การป้องกันไฟป่า และการตระเวนป้องกันผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  
  • กิจกรรมด้านเกษตรกรรม มีแปลงสาธิตการเกษตร ให้ราษฎรได้ดูเป็นตัวอย่าง มีการแจกพันธุ์พืชและสัตว์ให้ทดลองปลูกและเลี้ยง  
  • งานหัตถกรรม เช่น เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก การทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม การแกะสลัก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมกับนำออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริม 

Photo gallery