วัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือ วัดไหล่หินแก้วช้างยืน  

ตั้งอยู่ตำบลไหล่หิน มีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน และซุ้มประตูที่มีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปสัตว์ศิลปะล้านนาแท้ ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมีรูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุ ขนาดเท่ารูปจริงซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่านเอง นอกจากนี้ พระเจดีย์ของวัดไหล่หินยังก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา ซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับคันทวยที่โรงธรรมก็ยังคงเป็นศิลปะล้านนาเช่นกัน กล่าวคือ เป็นรูปคล้ายแผ่นไม้สามเหลี่ยมขนาดใหญ่ แล้วฉลุลายให้โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่างๆ กันออกไป เช่น รูปนาค รูปหนุมาน รูปลายเครือเถา ภายในบริเวณวัดจะมีหอพิพิธภัณฑ์โบราณล้านนาวัดไหล่หิน เป็นที่เก็บหอพระแก้ว ซุ้มพระพิมพ์ อาวุธโบราณ และที่โรงธรรมมีใบลานอายุเกินกว่า ๕๐๐ ปี จาร (การใช้เหล็กแหลมเขียน) เป็นภาษาบาลีด้วยอักษรไตเหนือ 

การเดินทาง  

จากที่ว่าการอำเภอเกาะคาเข้าทางเดียวกับวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก ๖ กิโลเมตร 

Photo gallery