วัดจองคำ 

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหวด สันนิษฐานว่าผู้สร้างเป็นชาวไทยใหญ่และสร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่ (เงี้ยวตัววิหารหลังเดิมได้ถูกถอดแบบไปตั้งไว้ที่เมืองโบราณ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ วิหารหลังปัจจุบันได้สร้างขึ้นตามแบบฉบับของเดิมทุกประการ โดยสล่าช่างชาวพม่า วัดจองคำได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ พ.๒๕๔๙ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นอกจากนั้นในวัดจองคำ ยังมีเจดีย์พุทธคยาจำลองขนาดเท่าของจริงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 

Photo gallery